Hypokalkulačka

%
rok
Prepočítať

Výška mesačnej splátky má informatívny charakter. Presnú výšku splátky a podmienky čerpania hypotekárneho úveru Vám poskytneme v súčinnosti s vybranou bankou.

Výstavba obytného súboru “PANORÁMA” v mesiaci Jún 2016

V mesiaci jún pokračovali práce na zvislých nosných konštrukciách na 2.NP a vodorovných nosných konštukciách na 2. a 3.NP, zrealizovala sa tlaková skúška plynovodu a ďalšie práce.

Hrubé terénne úpravy

 • Odvoz prebytočnej zeminy z areálu staveniska.
 • Zásyp základovej jamy v úsekoch a úprava terénu po obvode objektu.
 • Realizácia drenáže po obvode objektu.

Polyfunkčný objekt – Bytový dom s prenajímateľnými priestormi

 • Zdravotechnika – realizácia ležatých rozvodov (splašková a dažďová kanalizácia) a napájanie na odbočky a do šácht hlavnej stoky. Skúška tesnosti dažďovej a splaškovej kanalizácie vzduchom.
 • Zvislé nosné konštrukcie.
  • Realizácia železobetónových, monolitických stien a stĺpov na 1. NP a stĺpov na 2. NP – príprava, armovanie, debnenie, betonáž.
  • Realizácia obvodových stien z keramických tvárnic na 2 NP – murovanie.
  • Realizácia nosných deliacich stien z debniacich tvárnic na 2. NP – murovanie, armovanie, betonáž.
  • Montáž obvodovej hydroizolácie stien objektu.
 • Vodorovné nosné konštrukcie.
  • Realizácia monolitickej, železobetónovej stropnej dosky na 2. NP – príprava, armovanie, debnenie, betonáž.
  • Realizácia monolitickej, železobetónovej stropnej dosky na 3. NP – príprava, debnenie.

Preložka telekomunikačných vedení

 • Realizácia línie paralelne s preložkou STL plynovodu. Práce ukončené a odovzdané správcovi – Antik.

Preložka STL plynovodu

 • Tlaková skúška a napojenie potrubia prekladanej vetvy STL plynovodu.

Iné

 • Realizácia základu pre vežový žeriav.
 • Vodovod (supermarket “Fresh”) – dodávka a osadenie vodomernej šachty na betónový základ.
 • Plynovod – realizácia časti vetvy “P1”.