V auguste sa začalo s murovaním stien na 2. NP

Pohľad na zrealizovanú podpornú konštrukciu debnenia a súčastí debnenia vodorovných nosných konštrukcií v úrovni I.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni I.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni I.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni I.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia zvislých nosných konštrukcií v úrovni II.NP a súčastí podpornej konštrukcie debnenia vodorovných nosných konštrukcií objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizáciu podpornej konštrukcie debnenia a súčastí debnenia vodorovných nosných konštrukcií v úrovni I.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni 1.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže vodorovných nosných konštrukcií v úrovni I.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizované vodorovné nosné konštrukcie v úrovni I.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia výkopu stavebnej jamy pre retenčnú nádrž č.2 objektu SO 503-05 Dažďová kanalizácia

Ukladanie súčastí retenčnej nádrže č.2 na roznášaciu železobetónovú dosku objektu SO 503-05 Dažďová kanalizácia

Realizácia statickej zaťažovacej skúšky únosnosti zemín zemného telesa cestnej komunikácie a spevnených plôch parkovísk za rubom oporného múru objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy