V mesiaci júl sa sa začalo s realizáciou betonárskej výstuže 1. NP v oboch objektoch

Ukladanie súčastí retenčnej nádrže č.1 na roznášaciu železobetónovú dosku objektu SO 503-05 Dažďová kanalizácia

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže základovej dosky objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia betonáže základovej dosky objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú základovú dosku a vykonávané ošetrovanie čerstvého betónu objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú betonársku výstuž stien v úrovni I.NP objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na realizáciu zvislých nosných železobetónových konštrukcií v úrovni I.NP SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad na zrealizovanú betonársku výstuž stien v úrovni I.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Pohľad na realizovanú podpornú konštrukciu debnenia a súčastí debnenia stropnej dosky nad I.NP objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia zemných konštrukcií násypu zemného telesa cesty z vystužených zemín, za rubom oporného múru objektu SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Realizácia drenážneho potrubia odvodnenia v úrovni základu objektu SO 101-05 Bytový dom A

Realizácia kanalizačného potrubia stoky A medzi šachtami DA4 – DA5 objektu SO 503-05 Dažďová kanalizácia