V mesiaci jún sa zrealizovali na výstavbe Panoráma 5 betonáž základovej dosky v objekte A a výstuže základovej dosky v objekte B

Realizácia roznášacieho štrkového vankúša zemných konštrukcií základu objektu SO 102-05 Bytový dom B

Realizácia optimalizácie tvaru roznášacieho štrkového vankúša zemných konštrukcií základu objektu v súlade s tvarom základovej doskySO 102-05 Bytový dom B

Realizácia konštrukcií uzemnenia rozvodov elektrickej energie objektu situovaných v úrovni základovej dosky objektu SO 102-05 Bytový dom B

Pohľad do výkopu ryhy zrealizovaného rozvodu vody objekt SO 511-05 Preložka vodovodu

Pohľad na realizáciu rozvodu vody objekt SO 513-05 Vodovodné prípojky k objektu A

Realizácie úprav podložia oporného múra č. 2 s vystužených zemín SO 202-05 Komunikácie a spevnené plochy

Pohľad na realizáciu rozvodu vody objekt SO 513-05 Vodovodné prípojky k objektu B

Realizácia zoznášacej železobetónovej dosky retenčnej nádrže objekt SO 503-05 Dažďová kanalizácia

Pohľad na zhotovené konštrukcie betonárskej výstuže základovej dosky objektu SO 101-05 Bytový dom A

Betonáž základovej dosky objektSO 101-05 Bytový dom A

Betonáž základovej dosky objektSO 101-05 Bytový dom A

Realizácia betonárskej výstuže základovej dosky objektSO 102-05 Bytový dom B